Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<oan FRIESLAND. 509-

gelyk, en de fchrik, hierdoor onder de overige landzaaten verwekt, was zo groot, datze, het hoofd in den fchoot leggende, den Bisfchop om vrede baden, en dien op voorwaarde van onder werpinge van hem verkreegen (§ ).

Ten zelfden tyde dat de Stellingwervers, om de zaak der vryheid, zo veel te lyden hadden, werd Hertog Albrecht, in navolginge van de meeste Edelen en lieden van Holland, ook door die van Stavoren voor Ruwaard erkend. In vergeldinge van deeze aan hem betoonde onderwerpinge, waarop het de Hertog ten fterkden gezet had, bevestigde hy op nieuw alle de voorrechten der ilad, en droeg aan de Schepenen van Stavoren zyn Schoutampt, binnen dezelve liad, met den aankleeve van dien, op, voor eene jaarlykfche pagt van een Mark zilvers, te betaalen in handen van den Rentemeester vanKennemerland; zullende deeze overdragt, en de daarvoor bedongen pagt, duuren tot de volle afbetaaling van zekere duizend Brugfche Schilden van vyfentwintigVlaamfche grooten ieder, door die van Stavoren, in gereeden gelde, aan hem verfchooten (t)-

Zeer waarfchynlyk vleide zich Hertog Albrecht , dat het voorbeeld van Stavoren, en de vriendlykheid doorhem aan die Stad beweezen, de overige Friezen zou beweegen om hem insgelyks te erkennen, voor datze hiertoe door de wapenen genoodzaakt wierden ; te meer wyl Keizer Karei de IV, in zyne belangen was, en nog

in

(§) Schot. Friefche Hist. bl. iSf».

(f) Groot Charterb. vau Friesl. I. D. bl, 21&

3eknofre Histö*

UE.

Stavoren ïrkentden Hertog /oor Ru« vaard.

De Hertog vleit zich te vergeefs , dat de overige Friezen dit voor* beeld zullen volgen.

Sluiten