Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegenwoordige Staat

Beknopte Histo-

me.

Hertog Albrecht bedwing! de VVesi friezen.

Houdt deerlyk huis op Terfchelling.

vryheden en voorrechten ontving Stavoren,vyf1 "jaaren laater, van den Zweedfchen Koning Albert; en niet alleen Stavoren, maar ook Hindeloopen , in erkentenisfe van den dienst, welke hem, tegen zyne vyanden, door deeze Steden, was beweezen (§).

Midlerwyl verloor Hertog Albrecht het groote Ontwerp om zich van 't Graaflyk bewind volkomen te verzekeren, en ook de Friezen van beoösten 't Vlie aan zich te onderwerpen , geenszins uit het oog. Hy bedwong dus niet alleert de Westfriezen , die zich, naar het fchynt * met hunne naam- en ft'amgenooren, tusfchen 't Vlie en de Lauwers<, vereenigd hadden, om Zich der Graaflyke regeeringe te onttrekken; maar trok ook, ha zulks verricht te hebben, naar het eiland Terfchelling, tegen over Friesland gelegen, en daartoe, indien tyd, behoorende, alwaar hy, doch niet zonder fchade en verlies van volk, jammerlyk huishield, en de arme inwooners, door branden en blaaken, in de uiterfle ellende bragt. De Friezen konden hieraan zien, wat hun van den Hertoge te wachten ftond, zo zyne wapenen hun te fterk wierden. Vooreerst maakte hy daarvan evenwel geen gebruik ten hunnen nadeele. De oorlog met Eduard, Hertoge van Gelder, en zyne poógingen om zich als Graaf te doen huldigen, verfchaften hem andere bezigheden. In deezen flaagde hy niet ongelukkig. Veel

hielp

(g) Winfem. Kron. van Friesl. bl, 207 — 210. Schot. Fr. Hist. bl. 191 —104. Groot Charterb. van Friesl. I. £>. bl, 229 — 232.

Sluiten