Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5^4

Tegenwoordige Staat

Beknopte H:sto-

E1E,

Dirk van Tjummarum, Abt van Lid. lum,

poogt de Klooster, tugt te hervormen.

13(39.

Wordt opgevolgddoor

baar ongenoegen over de onderwerpinge dief Stad hadden opgevat. Hoe verre dat ongenoegen gegaan zy blykt niet zeker; maar wel, dat, omtrent deezen tyd, zo in Friesland als op de meeste plaatfen langs de Noordzee, wederom een groot getal menfchen door eene hevige pestziekte is weggerukt; als ook, dac Theoderik of Dirk, een Fries , geboortig vanTjummarum, toen Abc van 'c Klooster Lidlum is geweest. Deeze, den roem hebbende van uitgedrekte geleerdheid en een juist oordeel , was eerst Priester te Sixbierum; van daar werd hy beroepen tot de Pastory van Berlikum , daar hy, met hulpe der ingezetenen, in plaats der oude en bouwvallige Kerk eene nieuwe bouwde. Abt geworden zynde, wendde hy alle zyne vermogens aan om da vervallen Kloostertugt te hervormen, en zyne onderhoorige Geestelyken tot geregelder zeden te brengen. Ook ging hy in 't aanneemen van nieuwelingen met byzondere omzigtigheid te werke, hebbende mannen van een onbefproken leeven» van gepaste geleerdheid en van goeden huize, fleeds by hem den voorrang boven anderen gehad. Met dit alles ontbrak het hem aan geene tegenftreevers, vooral in \ verbeteren der Kloostergebouwen , waarin de Grietmannen van Baarderadeel en Barradeel, als ook de Kerkvoogden van Winfum , hem zeer veele hindernisfen in den weg wierpen. Ten jaare dertienhonderd negenenzestig overleeden zynde, werd hy opgevolgd door Wibrand, toenmaals Pastor te Berlikum, en uit eerlyke ouders te Tjum gebooren. Onder andere byzonderheden,

die

Sluiten