Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van FRIESLAND. 515

die men wegens deezen Abt vindt aangetekend, munt wel het meest uit zo het bouwen van eenen nieuwen zwaaren tooren by de Kerk van Berlikum, door zynen Voorzaat daar gedicht, als 't geen tusfchen hem en twee Bisfchoppen van Utrecht is voorgevallen. Met Bisfchop Jan van Vernenburg kreeg hy naamelyk gefchil over de grenspaalen van zyn geestelyk rechtsgebied, by gelegenheid dat Jan, Pastor te Menaldum, tot Proost van Vinea Domini te Pingjnm verkooren was , doch op den raad zyner Zuster die verkiezing van de hand wees, hoe fterk hy ook tot het aanvaarden van dezelve door den Abt wierd aangezet. De Bisfchop, zich dit fammelen ten nutte maakende, poogde eenen an deren daarvoor in te dringen, onder voorgeeven dat de Proostdy tot zyn beftier behoorde, Dit bragt onzen Abt in de noodzaakelykheid. om eene reize naar Premonftreit en van daai naar Rome te doen, daar de zaak, door hooge tusfchenfpraak van 't hoofd der Kerke, wierd bygelegd ; doch niet zonder merkelyi nadeel van 't Klooster, dat de gelden tot deezs kostbaare reize van zynen Abt had moeten verftrekken (§).

Als dit onweder dus was overgedreeven ontftond kort daarna een ander, geduuren de het Bisfchoplyk beftier van Arnold vat Hoorn, die, na 'c overlyden van meergemelde! Bisfchop, doch niet zonder veele voorafgegaa

n

(§) Men zie van 't een en a'.idere Schot. Befcfo; van Friesl. in Quarto. bl. 337 , en Oudh. en Geii van Friesl. H. D. bl, 179 enz.

Kk a

Beknopte HistoÏ

k.ie.

Wibrand, Pastor te Berlikum. Deeze krygt ver< fchil met Bisfchop Jan van 'Vernenburg.

, Als ook , met Bisfchop Arnold van l Hoorn.

Sluiten