is toegevoegd aan uw favorieten.

De vriend des volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 94 )

2yn kan in eene volmaakte, ten minden in eenige beboorlykeevenredigheid liaan tot derzelver bevolking: en eindelyk men moet zich van de aanwezigheid der gedeputeerden binnen de plaats, daar de vergadering gehouden wordt, voor een bepaalden tyd verzekeren.

Het zyn deze eenvoudige grondflellingen, die nader ontwikkeld en geappliceerd worden in bet volgend,

CONCEPT-PLAN EENER NIEUWE ORGANISATIE DER. VERGADERING VAN PROVISIONEELE VERTEGENGERS DES VOLKS VAN ZEELAND.

Art. I.

De vergadering zal beflaan uit gedeputeerden wegens de ingezetenen der lieden en opgezetenen van het platte land van Zeeland.

Art 2.

Het getal der gedeputeerden uit iedere (rad of diflrict, zal, zoo veel provifioneel doenlyk is, geëvenredigd worden aan derzelver bevolking.

Art. 3.

Volgens een oppervlakkige berekening zou men her getal der gedeputeerden uit ieder ^tad of diflrict, provifioneel dus kunnen bepalen.

Uit Middelburg . . zes.

Zierikzee . . twee.

Goes „ . twee.

Tholen . . één.

Vlisfingen . . twee.

Vere . . . één.

't Eiland Walcheren . drie.

Zuidbeveland . . vier,

Schouwen en Duiveland . twee, 't Eiland van Tholen . één.

Woordbeveland, Wolphaardyks en ' Philip-l>nd . één.

«—«

farcen vyfeutwintig gedeputeerden. ' " KB,