Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 353 )

er deze reden van , „omdat in eenen uitgeftrekten Staat, ijde-vereeoiging der begeertens van hun die zich te-

gens de verdrukking willen verzetten fchièr onmogelyi „ wordt," en boven dien zegt hy, „ daar moet de publie„'ke macht verfterkt worden, naar mate de verméhig„ vuldiging der driften die zy te beteugelen hèeft;'' efl «indigtmec de betuiging ,„ het' is zeer bezwaard} k da:

een uitgeftrekt land wel geregeerd wordt.'»'

Het is door verfcheiden aangehaald , dat America het Bondgenootfchappelyk-beftuur van ons, tot een voorbeeld en een grondflag van hare Conftitutie heeft genomen, laat' ik er byvoegen dat zulks ook de goedkeuring van anderen buiten ons heeft weggedragen , en ondermeerder die van den geleerden abt-Mably, in zyne brieven, behelzende, aanmerkingen op de Conftitutie en Wetten van America gefchreevén aan den ambasfadeur-Adams ,[in zynen eerften, pagina/', laathy zich aldus daar over uit. „ Het is een groot voordeel voor .„ de Americanendat de dertien Staaten , hunne Rechtten, hunne'Onaf hangkeiykheid en Vryheid niet ver„eenigd of vermengd hvbberi, om eene Républiek te „maken die maar eenerlei wetten, zoude gefield, en dezelfde magiftraaten erkend hebben," e'-lager Vervolgt 'hy , en zegt. ,, Hoe zoude men in het uitgeftrekt land, „ dat gy bezit het gezag der wetten hebben kunnen be„ vestigen , 'en hoe' zoude de adminiftratie hare veer,„ kragt niet verloren hebben, naar mate zy verwyder„de van het middenpunt, dat hare werking richtte?" verderop pagina 8, J, dan de party, die de colohien „ gekozen hebben, óm een bondgcnoodfchappelyk'e .,, Republiek aan te nemen, en leder hunne onafhangke* „ lykhcld te hen-aren kan aan de wetten al het gezag „geven om ze te doen in acht nemen, de magiftraat „ kan er tegenwoordig zyn."

Behoef ik wel burgers ul, onder het oog te brengen hoe veel gefchikter America is, om ons ten voorbeeld te ftrekken dan Frankryk: het beftuur van dit ryk was reeds landen tyd bepaald aan ééne plaats; wanneer de Revolutie daar gefchiedde, waren de afgelegene proyiucic gewoon pover-wigte bevelen te ontvangen, ai'. 5 " en

Sluiten