Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 5 > g - G ch - Ch.

Gaai chaau geeu gooi goci gicu

gou geu chei goe gau gal .

ga g3 gi cho gu gy

gaan gen gan gaam chin gon

b-B.

Baai baau boeu booi boei bieu

bou beu bei boe ba.i bui

ba be bi bo bu by

baan ben bm baam bin bon

f-F-ph-Ph- v-V.

Faal faaiï feeu fooi foei fieu

phou feu fei foe fau fui

va phe fi fj fa fy

taan ven phan faun fin fou A 3

Sluiten