Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 5io )-

bare menigte kleene draaden af, en het aantal van hun, die deze draaden of door elkander verwarren of ook wel aan Hukken breken, is zoo groot, dat het bijkans onbegrijplijk is, hoe eenig ontwerp tot ftand kan komen. —

Gewen u al verder, mijn Waardfte, zo veel mogelijk, — ik kan niet zeggen altijd, omdat dit dikwerf ondoenlijk, en ook in alle omftandigheden niet even goed zoude wezen — gewen u des, zeg ik, zo veel mogelijk, om bedaard en zonder drift te handelen: alsdan zult gij niet alleen met meer zekerheids uw doel bereiken; alsdan zult gij niet flechts minder gevaar loopen, om aan de fcherpe hoeken van dit leeven vast te haaken: maar gij zult u ook in uwe rampfpoeden beter weten te troosten. „ Eene ziel, van hartstogten vrij," zegtMAitcus Antoninus, „ is eene veilige borstweer; de mensch heeft niets fterker, om zijne toevlucht toe te nemen, ten einde voor altijd onoverwinlijk te zijn. Hij, die dit nimmer bedacht heeft, is nog onkundig: hij, die het ziet, en zulks echter ontwijkt, is ongelukkig,"

Wanneer gij , in onaangenaame omftandigheden en betrekkingen, u zeiven geenszins als een afzonderlijk perfoon, noch als eenen as befchouwt, om welken alles draaien moet; maar enkel als een deel — als een zeer kleen gedeelte van het geheel, om welks as gij zelf moet draaien; als een gedeelte van den as, die buiten deze onderlinge verbindtenisfen niet beftaan kan , en die , voor ieder' zijner ontallijke verdeelingen, een'bijzonder'perfoon vereischt, wiens zorg juist tot dat, en tot geen ander, punt behoort gericht

te

Sluiten