is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen tot het menschelijk geluk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i5S

Over het Danssen:

ven en balflaan heeft ook meer dan één, ziekte en dood gevonden , wanneer hij niet op zijne hoede was bij verhitting.

B. Dit is alles waar, echter vinden 'er bij het dansfen nog andere omftandigheeden plaats , welke der gezondheid zeer naadeelig zijn. Men fluit zich eenen geheelen nacht op in eene kamer, die vergiftigd is door den damp van honderde lichten en den adem en uitwaasfeming van veele menfchen. , die misfchien ziekten van verfchillendé natuur onder de leden hebben. Door het gebruik van wijnen en andere fterke dranken zet men zijne vermoeide krachten telkens w&t nieuw leven bij en mat zich dus gantschlijk in het dansfen af, zo dat men, ten minften den volgenden dag, half ziek en geheel lusteloos is.

A. Hier in geeve ik U volkomen gelijk , maar het is alvveêr niets anders dan misbruik, dat niets, tegen de zaak als zaak, afdoet. Ik ben ééns bij eene danspartij geweest, die bij dag en op het open veld werdt gehouden , en die ook maar drie of vier uuren aan: ieldt ; zuiver genoegen heb ik nimmer op het prachtigst bal gefmaakt. Evenwel men behoeft immers met langer te dansfen', dan men wil, en kan ook naar huis gaan, wanneer men het zelf verkiest, indien men, door den nacht in dag te veranderen , de orde der natuur niet wil omkeeren.

B. Het is zo , maar dat is het juist, wat ik bij de gewoone Bals berispe. Zij zijn, als men ééns aan het dansfen en door drank verhit is, zo verlij-