Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S2S DE VOORDEELEN DER. ONKUNDE

ken, en met eene heilige bezorgdheid, met onvermoeiden vlijt, al het geen hij het zijne kan noemen, aanleggen , om, wanneer dit hem ook ontnomen en aan anderen aanvertrouwd wordt, van zijn rentmeesterfchap eene goede verandwoording te kunnen geven!

Men ziet dus uit deze onvolkomene fchets duidelijk genoeg, dat de mensch , niet wetende wat morgen zal gefchieden, wel verre van hierin eenigen grond tot klacht te hebben over de onvolkomenheid zijner natuur, dit veeleer voor hem eene ftof tot blijdfchap en dankbaarheid aan god voor deze weldadige ichikking moet wezen. Intusfchen moeten deze befchouwingen ons geenzins verleiden, om menschlijk vooruitzigt te verfmaden. In die maate , waarin wij hetzelve kunnen verkrijgen, is het altijd ten hoogften aat'teprijzen, als de grondfiag van duurzaam geluk en beftendige deugd. Raadplegen wij de gefchiedenis en ondervinding getrouwlijk, leeren wij derzelver luiste toepasfing, óm daaruit te berekenen, hoedanige gevolgen de menschlijke daden voortbrengen, om daar uit te leeren, wat wij te doen, wat wij te vermijden hebben, om .waarlijk gelukkig te worden. Dan zullen wij door eene beproefde ervarenis van eeuwen herwaarts bevestigd vinden, dat zonder deugd zelfs geene fchaduw van geluk, en dat

de bezoldiging der zonde de dood is. Maar

wachten wij ons voor die waereldwijsheid, welke ons doet verbeelden, dat wij ons eigen tijdlijk lot in 'onze hand hebben, en ons vermetel, jaaren vooruit,

Sluiten