Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MICROLOGIE DER ZIET..

23I

beoefening der hogere ontleedkunde , - en de vergelijking derzelve door proefnemingen met 'de dieren reeds zeer veel tot niet onwaarfchijnelijke gistingen omtrent de zielkunde en daar uit voortvloeijende karakterkennis bijgebragt hebben.

Dit zo oneindig verfebil van hoedanigheid der ftóffe , die tot den zetel der gewaarwording dient, moet voorzeker een groot verfchil in de gewaarwordingen zelve teweegbrengen , zo dat een zelfde beeld of aandoening van buiten door verfchillendé geitellen geheel verfchillend aan de ziel overgebragt en door dezelve op eene zeer verfcheidene wijze waargenomen wordt. Laat ons dit door eenige voorbeelden 'duidelijker zien te maaken.

Wij zien het kind geboren worden, het kind , voorzien van dezelfde gewaarwording-middelen van den volwasfenen, voor zo ver derzelver getal aangaat, doch , wat derzelver hoedanigheid betreft, zeer verfchillendé. De hersfenen zijn, e^en als alle de vaste deelen des kinderlijken ligchaams, nog in een meer vogtiger (laat, en ontfangen de indrukken der gewaarwordingen des te gemakkelijker; het oordeel en de daaruit outftaande bepaalde wil febijnen van eene meer drooger geffeltenis derzelve afte'-angen, immers dezen openbaren zig in de jonge kinderen zeer fchaarsch ; allengs beginnen die eerst, naa dat de ligchaamsdeelen eenige meerdere vastheid verkregen hebben, zig voortedoen, en de bevatting begint zig door onderfcheiding der voorwerpen te uiten, en wordt tevens door den wil R 3 of

Sluiten