Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MICROLOGIE DER ZIEL.

233

laatst, dat dan nog overblijft, is het oordeel, het vermogen van juiste onderfcheiding der gewaarwordingen! Neemt de verharding der deelen nog meer toe, dan ook begint deze werkzaamheid der ziele heure kragt te verliezen , en de mensch behoudt flegts een plantenleeven, gelijk hij in zijn vroege kindschheid genoten heeft.

Uit deze zeer ruuwe en gebrekkige fchets van de geboorte, toeneming , hoogften trap en afneming onzer zielskragten, kunnen wij eenige algemeene befchouwingen omtrent de mkrohgie der menfchelijke ziel opmaaken; zeer oppervlakkig echter en zeer rauw zullen ook die befchouwingen zijn; dewijl de korte duuring eener ingefpanuen aandagt ons noodzaakt flegts eenige zaaken aanteftippen, welke elk in het bijzonder eene geheele verhandeling zouden vereifchen. Laat ons derhalven tot onze derde en laatfte afdeeling overgaan, en de uitwerkfelen dezes gemengden ftaats in de trapwijze opeenvolging des levens nog even aanroeren.

Wij zien dan over het algemeen, om van de kinderen een aanvang te maaken, dat zij in de vroegfte jeugd alleen gewaarwording, zonder onderfcheiding of oordeel, bezitten. Al, wat helder blinkt, fchel klinkt, hoog gecouleurd is, of eenige fnelle beweeging maakt , fehijnt hen inzonderheid aangenaam te zijn, en hunne aandacht te lokken; dit hun aangenaame trachten zij, als't ware, met hun eigen wezen te vereenigen, zij grijpen er naar, trachten het in den mond en door dien R 4 weg

Sluiten