Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

!34 ' SIICROLCCIE DFR ZIEL.

weg In bun ligchatm te brengen; cfesHjl bet hen ingebooren inflit.6l hen alleen tot voedfel aandrijft; door dezen blinden trek alleen gedreeven, zouden zij aai hun zeiven wel-gelaaten wordende, een brandende kaars, fcherp mes, en andere fcharlelïjke werktuigen, door gebrek aan onderfcheiding rf oordeel, onbehoedzaam in den mond fleeken. 'Een blijk, dat'er alleen gewaarwording, zonder onderfcheiding of oordeel, in hunne ontluikende ziel plaats beeft, welke waarheid uit hun onbepaald zwervend oog en wilde blik duidelijk kenbaar is.

De meergevorderde kindschheid begint meer te onderfcheiden, meer de zaaken onderling te onderkennen , daardoor ontdaan bij hen ook begeerten en driften; doch daar de kinderen flegts weinige en hen zeer nabij omringende voorwer-* pen kennen en onderfcheiden, is ook hun oordeel zwak, en de aanwending hunner hartstochten cn driften komt den volwasfen mensch, wiens denking meer uitgebreid geworden is , als ten hoogde beuzelachtig voor. Kinderen immers vertoornen, kwellen, bedroeven en verblijden zf<* en vei langen of fchuwen, op de hevigde wijze, zulke, in ons oog, nier waardige dingen, dat wij ons naauwlijksch verwaardigen, 'er ons een oogenblik ii ede bezig te houden. Maar wij trotfche , wij ingebeelde bejaarden, zien onze eigene zwakheid voorbij, om die van eenen anderen leeftijd te berispen, doch onvoorziens toonen wij geduurig, hoe zeer wij nog zeiven aan dat gebrek onderhevig zijn; wij zijn indedaad daarin gelijk aan dien

zin-

Sluiten