Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sër KRUISTOGTEN. 145

Nu kwam de Armee in hec Gebergte, waar al de Bagage, op Lastdieren moest worden nagevoerd. By de bezwaarelykhcid van den Mars , kwam nog hec gebrek aan levensmiddelen. Met veel moeijte, kwamen de Kruisvaarders eindelyk by Philadelphia aan, De Vorst of Bevelhebber, zond hen iemand te gemoet, en liet den Keizer bidden , mee hec Leger buiten de Stad te blyven, met verzekering, dac men al hec benoo* digde zoude coevoeren; De Duitfchen, die op Veeragie uitreden, naderden de Stad al te dicht, zo dac de Bevelhebber op de gedachte komende, dat zy iets tegen de Stad in 't zin hadden, de Wapenen opvattede, en de Duitfchen deed te rug dry ven, in welke ontmoeting, eenige weinige op beide zyden fneuvelden. Frsdrik deed zyn Volk te rug roepen, en rukte in het Saraceenfche Gebied , geduurig meer voorzichcigheid gebruikende, hoe meer hy van dé aldaar omzwervende Partyen ce vreezen had.

Na wederom eenen Berg ce zyn overgeklommen, kwamen zy ce Hierapolis, welke Plaats zy van haare inwooners geheel verlaaten vonden. Alhoewel zy nu in het Turk' fche gebied waren, vonden zy een gunitiger onthaal. De Turken bejegenden hen met groote vriendelykheid, en bragten het Leger zo veel verligting toe $ als mogelyk warei Men naderde het Gebied van Laodicëa , waarheen de Sultan van Ikonium Gezanten afvaardigde, die den Keizer den weg moesten aanwyzen. Deze Sultan Kaiskores, fpeelde eene zonderlinge Rol. Voor tien jaaren , K wierd

L

D e e Li

Ui

Hoófdsï. iiqo»

RF.S, Sul'

tan van

Sluiten