Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dèr KRUISTOGTEN. gi$

diging nemen wilde. De eerfte was, dat Emanuel zyne Gezanten te Conjlantinopolen liet gevangen zetten; de tweede, dat hv zulke Kruisvaarders, die een gedeelte zy¬

ner Staaten doortrokken , met cte onveiancwoordelykfte list en boosheid behandeld had; dat hy hen in nauwe Pasfen had aangetast, hen den toevoer in Levensmiddelen had bey.waarelyk gemaakt, Munten van een gering gehalte , onder hen had doen uitdeelen, en zelfs zomwylen , Kalk onder hun Meel bad doen mengen. Deze beleedigingen , wilde Roger niet ongewroken laaten. De Oorlog brak uit. Eene llerke Vloot, onder bevel van den Siciliaanfchen Generaal, Grkgorius van Antiochien,, Hak in Zee naa ihct.< Eiland Korfu , en bemagugde hetzelve. Hierop floeg de Kryg naa Griekenland over. Korinthen , Athenen , Thehe^- en andere Steden, wierden. ingenomen, en. deze veroveringen, maakte Roger zich ook in dit opzxht ten nutte, dat hy de Zyde Manufac tuur en die in .Griekenland waren, met zich te rug bragt. Op deze wyze, wierd de Kunst om Zyde te verwerken, het eerst in Sicilien en Italië ingevoerd. O) Het fcbynt, dat de Zyde hierdoor zo gemeen geworden is, dat omtrent het midden der veertiende Eeuw, in eenen opcnbaaren Ommegang, duizend Genu-' eefche Burgers, in zyden Rokken veffchcenen; want in het oude Romen, was zy in

zulk

(m \ Otto. Fris. de Gistis Frid. I. IA- c. M. etRobert de ino'tte. ad a MCXLV. et Gianone. Bit. Liv. ai Napels LXI. c. 7.

Kk s

D e el»

jx. "

tlOOFDSÏ*

Sluiten