Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5i6 GESCHIEDENIS

TI.

Deel

IX.

Hoofdst

zulk eenen hoogen prys, dat maar weinige Perfoonen van den eerden rang , ryk genoeg waren, om zyden Klcederen te bekostigen. 'Onder Keizer Aurelianus, wierd een pond Zyde, tegen een pond Goud opgewoogen, Justinianus, voerde in de zesde Eeuw, in Griekenland dc Kunst in, om Zy dewormen te teelen. Daardoor wierd dez.' Waar wel iets overvloediger , maar zy bleef echter altoos zo kostbaar, dat men haar , als een bewys van dartelheid en weelde aanzag, die maar alleen Perfoonen van den hoogden rang, en zulks niet dan by openbaare Plegtigheden beraamden Roger van Sicilien, gaf zynen me iegebragte Zijdearbeiders , een Woonplaats in Palermo, voerde de Zydeteelt in zyne Staaten in , en van hier , wierd zy ook in

andere Srreeken van Italië, verfpreid. ■ .

Bewyst dit niet, dat de Kruistogten, aan de bevordering der Mechanifche Kunden voordeelig geweest zyn? Even zo voordeelig was naderhand , de verovering van America, en de van daar gehaalde Schatten, den Spanjaarden , Portugeefen , Hollanders , en andere Natiën. Even zo voordeelig, was denMeilanderen het Tydperk, dat zy nog onder de Opperheerfchappy der Spanjaarden (tonden , dewyl het geld , toenmaals uit Westindien gebragt, gelegenheid gaf, toe veele gouden en zilveren Borduurfelen. Even zo voordeelig was eindelyk , de verdryving der Hugenooten uit Frankryk , welker Manufactuuren en Fabricquen , in verfcheide Duitfche Staaten aangelegd w'crden, daar Frankryk te vooren, eer het Edict van Nantes vernietigd was,

door

Sluiten