is toegevoegd aan uw favorieten.

Reizen door Switserland, in een reeks van brieven geschreeven aan William Melmoth.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8(5 W. C O X E

te uitgebreid, en de gragten, in plaats van met ftaande waters, meestal met loopende uroomen gevuld. De openbaare wandelplaats is een vermaakebjk plein, gelegen, aan de zamenvloeijing van de Ltmtnat en de Sil, een geweldigen en moerasfigen ftroom die van de bergen van Einfidlin afkomt • twee rijen lindeboomen langs de Limmat geplant! volgende deszelfs flingerenden loop, vormen eene aangenaam fchaduwe, geduurende de hitte van den zomer. De Inwoondërs zijn zeer arbeidzaam , en oeffenen met veel voordeel verfcheiden fabriekenwaarvan de voornaamften in Linnen, Catoenen, Neteldoeken en Zijde Doeken beftaan. Alle de fabrieken worden niet in de ftad gevonden: de ruwe ftof word daar meest toebereid, en de verdere voltooijing gefchied in de nabuurige ftreeken. Om die reden vertoont Zurich nog de werkzaamheid, nog de bevolking van eene groote handeldrijvende ftad. Het omliggende land is integendeel zo fterk bevolkt, dat fomtijds eenige wijken in de nabuurfchap van de ftad, welkers bevolking maar even het getal van tien duizend te boven gaat, in een zeer kleinen omtrek even zo veel menfchen bevatten. De ftraaten zijn meest naauw; de huizen en openbaare gebouwen leveren meer eene vertooning van eenvoudigheid en gemak , dan wel van de pragt en rijkdom van eene Hoofdftad.

De ftad bevatte in 1780., 10,559 zielen, en wel m de volgende evenredigheid: 2583 Burgers,3404 Burgeresfen ; 860 vreemde mannen en 250 vrouwen ; 372 Inwoondërs van het mannelijke en 444 van het vrouwelijke geflagt; 223 knegts, 1754. dienst-

maag-