is toegevoegd aan uw favorieten.

Reizen door Switserland, in een reeks van brieven geschreeven aan William Melmoth.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIZEN DOOR SWITSERLAND.

97

Ik moet hier echter ook niet verzuimen melding te maaken van Salomon Gesner, de beroemden fchrijver van den Dood van Abel, en van verfcheidene Veld- en Herderszangen , die om derzelver bevalligheid en verhevene eenvoudigheid met recht geacht worden. Zij zijn met de uitgelezenfte trekken der tederfte aandoeningen vervuld, welken eenen geest kenfchetzen , die van de edelite gewaarwordingen bezield is ; en de min word daar in met de kuischte couleuren van onfcbuld, deugd en aanminnigheid ten toon gefteld. Ook heeft hij niet alleen zijne onderwerpen tot de liefde bepaald: de vaderlijke genegenheid en kinderlijken eerbied, dankbaarheid , menschlievendheid, en alle zedepligten worden op de bevalligfte en treffendfte wijze voorgedragen en aangepreezen. Hij heeft voor eenigen tijd de Digtkunst met het penfeel verwisfeld, en het fchilderen is thans zijne geliefkoosde bezigheid. Eene Verhandeling, welke hij over het Landfchapfchilderen in het licht gegeeven heeft, toont de verhevenheid van zijnen fmaak, en de vlugheid van zijnen geest; terwijl zijne zamenftelfels in beide die Kunften de overeenkomst van dezelven aanwijst; als meede dat de vindingen van den Digter en van den Schilder van de eige maagfchap zijn. Zijne tekeningen met zwart en wit krijt overtreffen zijn fchilderwerk; want, hoe zeer de vinding in beide even fchoon of verheven is, zijn echter de couleuren ver beneden de tekening. Hij heeft eene fraaije druk van zijne werken in Quarto uitgegeeven, waar in ieder gedeelte van het werk zorgvuldig door hem is overzien.- Het zelve is op zijn eige pers gedrukt»

/. Stuk. G' e»