is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vermogen van den souverein in de bepaaling van de vrye godsdienst-oeffening onderzocht, of Wysgeerige aanmerkingen over de kerkelyke hervorming van [...] Joseph de II

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 75 )

ven vergeleek: Monachus nifi operatus fuerit, violente, hoe eft Latroni judicetur aqualis. Ten 4den zal ik zeggen dat de Munniken hunne handen niec alleen gebruikten om zich het noodige te verfchaffen, maar ook om den Armen met voedzel, hulp en 'byftand te onderfteunen. Voorts zal ik ten jden "zeggen dat 'er vooral in die Staaten, waar de razerny van Oorlogen en Veldflagen voor eene deugd gehouden wierd, Munniken vereifcht wierden, die door hun eenvoudige levenswyze, door hunne onichuldige Zeeden, door hunneVeldelyke bezigheden , de Menfchen onophoudelyk als van zelf te rug riepen tot de Evangelifche liefJykheid, tot de Chriftelyke zedigheid , en huishoudkundigen arbeid. Ik zal ten óden zeggen dat in eenen rampvollcn Staat, in eene Maatfchappy, waar elk voor zig zelfs ter naauwer nood het brood wind, het eene zaak van aanbelang is, dat'er Wykplaatzenzyn, alwaar die geenen, wie de natuur of tot de Weetenfchappen of tot een afzonderlyk leeven gefchaapen heeft, eene opvoeding en behulpzaamheid ontmoeten, welke de Ouderen niet in Haat zyn hen te geeven. Ik zal ten 7den zeggen, dat van alle Dienftbooden, van alle Werklieden, van alle Pachters, dieeenen dienftbaaren itaat beleeven, die der Munnikken de gelukkigften zyn. Ik zal ten 8fteu zeggen, dat het nog heden deKloofterlingen zyn, die het meefte goed doen aan Armen, aan Reizigers en aan allen die in nood zyn, eindelyk zal ik ten oden zeggen, dat indien de de Godsdienft nuttig zy, de Godsdienftigen niet konnen fchadelyk zyn; "en dat men den Goddelyken Kerkdienft, de '• 9 Gods-