Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pc VERZAMELING van STUKKEN.

daar aan te execnteeren 't gunt daar inne zy gecondemneert zoude mogen zyn, maar zal dezelfde Executie moeten gefchien op andere meuble ende inmeuble goederen van den voorfz. Gecondemnecrden , ten ware dat die fchulden fproot uit zaake van koop van den Paarden ofte Harnas, aangaande de renten gehypothcqueert by denzelfde Luiden van Oorloge , 't zy gcduurende haaren dienst ofte daar te vooren, mitsgaders alle andren reële actiën ende fuccesfien zal een ygelyk zyn regtmogen vervolgen,volgende de coufturae van der plekke, zonder dat hen dezelfde Luiden van Oorloge zullen mogen excufeeren onder dekfel van haren dienst,ten waare dat hen om zeekere merkelyke redenen geaccordeert waren Letteren van Surcheance voor zeekere redelyke tyd, ende om de fchulden gemaakt offte Obligatien gepasfeert in de plaatze van haar Guaruifoen, zoo lange zy in 't zelfde Guarnifoen weezen zullen, niet mogen geroepen werden elders dan voor haaren Capityn die daar van kennis ie nemen zal,omme te doen goede en korte Expeditie van Juftitie ende te ordonneeren als hy na redenen bevinden zal te behooren by advyfe van den geenen die hy zal willen nemen tot zynder adfilïentie, zonder dat de ordinairis Regter hen daarinne hinderlyk zullen weezen, ende zal de voorfz. Capite\ n d'Executie van dien mogen dirigeeren zoo wel op de Perfoon als op 'tPaard en Harnas van den voorfz. Luiden van Oorloge, de voorfz. Hoopluiden ende Capiteynen zullen insge-

!yk8

Sluiten