Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v

neftryd begeven moet, met eenen Man, die het aan geen natuurlyke bekwaamheid, oppervlakkige kennis van Rechtszaken , en bedrevenheid van zommige Scholaftieke wetenfchappen ontbreekt, maar die behoudens zyne groote talenten, en zonder hem te kort te doen , nog vry minder kundigheeden van de Pra&yk, of beoeffende Rechtsgeleertheid bezit, dan hy my van de Theorie toefchryftj wel is waar, dat ik in een bekrompe Traéhatje flegts geknikt, tot inftruétie van Procureurs klerken , zoo veel de Praclyk betreft, geen onnoodzakelyke parade van Theorie heb willen of kunnen maken : Eensdeels om dat zulks ten opzigte van Jongelingen, welke de Hoogefchoolen niet gefrequenteerd hebben gehad, nog waarfchynelyk nimmer frequenteeren zullen , doorgaans maar voor eene onverftaanbaare taal die hun weinig te pas komt, word gehouden: Anderdeels dat verre de meefte Leerlingen zig meer zoeken toeteleggen op de werktuiglyke dee. len, de ftyl, en de zogenoemde flenter van de Rechtspleging, dan op befpiegelende kundig* 3 he-

Sluiten