Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xx VOORREDE

Nelle, den vemujtigen rousseau, den fchrande. ren lessing , en deszelfs vermaarde Landgenooten holberg en ra ben er, die ik hier in gezelfchap van hunnen geestigen, doch fomtyds wat gemeiyken medebroeder j. swift geplaatst hebbe.

In de Verdeeling der Hiftoriefchryvers, Oudheidkundigen en Regtsgeleerderj, voegde ik onder de Regtsgeleerden van de zeftiende Eeuw den fchranderen balduinus, zo beroemd wegens zyne uitmuntende geleerdheid in de Regten en Gejchiedenisjen, die, Jchoon geen Hollander, egter zeer gezien was by de voornaamjle Edelen van dien tyd, en inzonderheid by Willem den eerften , die gezegd wordt veel van hem geleerd te hebben in de Wysbegeerte en Regeerkunde, en op wiens verzoek hy het bekende Vertoog, wegens de algemeene vryheid van Godsdienst en verlosjmg van allen geweetensdwang ,(*'j omtrent den jaare 1566 aan Fi-

lips

(*) Dit heeft waarfchynlyk aanleiding gegeven, dat Foppens in zyne MU Belg T. I. p. a84. en Niceron in zyne Memoires Tom. XXVIII. r>. 262, rieezen Balduinus voor den Opfteller van het Verzoekichrifc der Verbonden Edelen te boek ftelden; doch ten onregie. Zie onder anderen den gefebiedkundigen J. H'. ie Water, Hiftprie van het verbond en de Smeeklchrifcen der Nederlandl'che Edelen, D. I. blt 145.

Sluiten