Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MET DE DOOD GEEN EINDE NEEMT. 21

ten is; — zynde het evenveel, of die dicfftallen op een en dezelve, dan op onderfcheidene plaatfen gedaan zyn, gelyk ook of dezelve diefftallcn groot, of klyn zyn geweest, want hier alleenig in aanmcrkinge komt, het herhaalen van de booze daad , waardoor de misdaadiger zodanig een bekwaamheid van fteelen bekoomen, en zich hetzelve zo eigen gemaakt heelt, dat alle hoop van beterfchap een einde heeft genomen, en hy daar door een fchaadelyk lid voor de maatfchappyc word, en indien zig ai aan klyne en geringe diefftallen geheel heelt fehuldig gemaakt, niet zyn voorneemen , maai. de gelegentheid, daar van oorzaak zal geweest zyn, dat is, dat het hem aan gelegentheid heelt ontbroken, om iets grooter, en van meer belang, te fteelen. — Deeze menfehen worden opgehangen, en daardoor van het leven, ter dood gebrast, zonder dat haar eenige hoope overig blvfu om-dit fontgaan; want dat zich dezelve hier zouden willen vleijen , met het breeken van de ftrop , zulks zoude te vergeefsch, hoe zeer ook zommige Rechtsgeleerden van gedagten zyn, dat de ftrop breekendc, ende opge» hangene, daar door van boven neêr ter aarde vallende, hy niet wederom zoude moeten worden opgehangen («),— want aan den inhoud van het vonnis, gewoonelyk aldus luidende , om met de koorden geftraft te worden, oat er de dood navolgd , moet voldaan worden; en ftaat het aan geen Regter om een lyfftraffelyke

Ca-) Gelvk onder anderen tiraquel, de pain. temper, maf alt anton. c o Mez. variar. Rejolut. torn. 3. cap '13. mm. 27. iEGi ó. boss. de crimin. tit. dehxecut. tntent.num. 2S. busius, tit. pandeüar. ex «ufo* «rf. major, ad h 26. $.final. in varbis: awsfitum ejt.

B 3

Sluiten