is toegevoegd aan uw favorieten.

Regtsgeleerde verhandelingen, over lyfstraffelyke misdaaden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

70 strafee der misdaaden, die

het lust van deeze misdaad omftandiger onderligt te zyn, - daar over naleezen delrio, Disquifit. Magie, godelman,^ Magia, en putman, Element. Jur. Criminal. (a). Dit ftaat 'er van in de InfiruSttën voor het ontwerp tot een nieuw Wetboek gegeeven door katharina de II. Men moet zeer omzichtig, zyn in de vervolging van Tovery en Kettery, enz. laatende voor het overige omtrent deeze misdaad een ieder vryheid zyner gedagten, fchoon men mag zeggen, dat het eene Land met de gedagten ter waarichynlykheid van toverye, hexen, en fpooken meer is befmet geweest, als het andere. De Tovenaars cn Waarzeggers plagten met het vuur verbrand te werden, Arg. k 3. Cod. Malereis , dog zederd den gezuiverderden Godsdienst, en verwerping van alle bygeloovigheid, is alle verwaande inbeeldinge van Tovery, en 't geene daar toe behoord, zo daar van in de Bybelfche a!s andere, zo ouder als jonger historiën, cn voorvallen onzes tyds betuigd werd, voor hcimclyke bedricgerye en inbeeldinge gehouden , en als een valfche befchuldiging verworpen. Zederd dien ook geen zyn bevonden , die daar waarlyk mede bclchuldigd zyn geworden : cn werden overzulks zodaanige zaaken by ons van de Regtbanken. afgeweczen , als alleen, dat die geene dewelke met eenige waarzeggery of bezweeringe van woorden omgaan, en haar eenige onnatuurlyke kragt toefchryven, dewelke zy den menfehen, door behendige kunften en pra&ycque zoeken wys te maaken, om haar vcrleidentheid der regtzinnige, met geesfelcn, bannen, of diergelyke minder Straf

geCe) L:b. 1. tap. s.