Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Huk). Doch, zt» de Gedaagde compareert, dan kan hij zich ten

4. van zommige Verzetten en Uitvlugten (Exceptiën'), aleer hij gehouden is te antwoorden, bedienen; andere moeten, ten

5. met het Antwoord gepaard gaan, (zie het IV. V. en VI. Hoofdftuk). Ook wordt zomwijlen, gelijk in het voorgaande Hoofdftuk gemeld is, Cautie of Borgtogt voor de pleit onkosten enz. gevorderd, en van den Gedaagden wederëisch (reconventie) gedaan; (zie ook vr. 146 en 147 Hoofdftuk XV) deeze moet aan het antwoord geannexeerd worden. Door dit antwoord op den Eisch wordt eigenlijk het geding bevestigd, en djt is het geen de Rechtsgeleerde ten

6. de Litiscontestatie (de gedings-bevestiging) noemen, wijl door dit antwoord van den Gedaagden het rechtsgeding zijne vastftelling verkrijgt, en Litispendent wordt (*). Hier van wordt in dit Hoofdftuk gehandeld. Hier op had nu den A. ten minften ook iets, ten

7. van de Replijk en Duplljk, en dat 'er zomwijlen ook naar vereisch van zaaken een Triplij k en Quadruplijk toegeftaan wordt, moeten zeggen, en te kennen geeven, dat de zaak nu vóór voldongen gehouden wordt; ten ware, dat

'er

(*) Naamlijk ten epxigtc van den Eisfcher ; want aangaande ien Gedaagden worde de zaak Litispendent, zodra dezelve voor Qimmsfarisfen beeft gediend en te koek gekoomen is.

Iï 3 ' '

Sluiten