Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i» SLEUTEL der

Officiers van de crimineele juftitie niet bevoegd zyn op eigen authoriteit, zonder voorafgaande rechterJyke dispofitie of ixrerlocutoir gewysde , een gevangen met de Pynbank te mogen drygen, aangezien drygementen van tortuur, incombeert infpecie van tortuur zelf,zo als,onder meer andere autheuren,f0lidelyk geleerd wordt, door het onnavolgbaar orakel der Hollandfcue Rechtsgeleerdheid , Mr. HUGo de groot, in zyne Apologie, Cap. 14, bladz. 141; jn de tweede plaats, alhoewel de vraag, hoe iemand gecondemneerd behoort te worden , die zonder eenige bekentenis te doen , de Pynbank doorgedaan heeft, niet alleen zeerbedenkelykvoorkomt, maar zelfs daarover onder de Juristen fterk wordt gecontroverteerd, en bovendien daarvan nergens, noch door lïatutaire wetten,noch doorplaatslijke coftumen, geen vaste regel van obfervantie in de Crimineele Praftyk wordt gevonden , zo fchynt de algemeenie opine van verre de meeste Rechtsoefenaaren daar heen te inclineeren , gelyk feltMftN, in zyne Aantekeningen over den Articulbrief, duidelyk (taande houdt; naamlyk , dat, wanneer een gevangen, zonder iets te confesfeeren, de tortuur uitftaat, hy zig heeft gepurgeerd; hoedanige opinie, onder verbetering, gezegd kan worden met de regelen der billykheid en het natuurlyk recht te ftrooken , om redenen , dat, als men eensdeels aan de Pynbank, in het ontdekken der misdaaden , eenige zekerheid wil toefchryven, gelyk het voornaauie oogmerk van derzelver introductie in onzs

Sluiten