Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CRIMINEELE PRACTYK.

gevangen, ftaande den loop der proceduren , by handtasting uit zyne detentie te ontflaan , onder fpeciaale belofte, van ten allen tyde, ter vcrmaaninge en requifitie van den Rechter, weder in perfoon te zullen compareeren, fubpcena confesfi&'convicli, hoewel verre de meeste gevangenen, in cas crimineel, door den Officier van- het forum detiEli betrokken, en vervolgends in een ordinaris proces ontvangen zynde , doorgaands hunnedefenfie ex carcere doen, welk gebruik, by de Hollandfehe vierfchaarert gerecipieerd, op de regelen der billykheid en voorzichtigheid fteunt;ondertusfchen verdient het eene byzondere lpeculatie, dat, als iemand ,die gedetineerd gehouden wordt , onfchnldig wordt bevonden van de accufatie, ten zynen laste ingebragt , confequentelyk van de crimineele actie behoort vrygefproken te worden, of, gelyk veelmaalen gebeurt , als men een geaprehendeerde of in hechtenis gefielde perfoon, van het delicl noch overtuigen kan, noeh den rechten genoeg beweezen kan worden , en de Rechter over zulks, om zodanige wettige eii pregnante redenen , in de noodzaakelykheid gefield is, om den gevangen te relaxeeren en uk zyne gevangenis te ontflaan , hoedanige pre* cautien , ten opzichte van zulk een gerelaxecrcien gevangen, aivoorens het verleenen van zyn ontllag, zou moeten worden genomen; te meer, om dat reconventie, in cas van crimineel, tegen een Officier , volgends onze wetten, geen plaats heeft: hier-

Sluiten