is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van casus positien, voorstellingen en declaratien, betrekkelyk tot voorvallende omstandigheden in den koophandel [...] binnen deeze stad beoordeeld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 65 )

lies, door voornoemde Wisfelbrieven ontftaande, dewyl enkel en alleen de Eigenaar eener Zaak het Gevaar loopt, het Verlies draagt, en de Voordeden geniet, welke op zyn Eigendom koomen te vallen, onder wat benaming zulks ook mogt wezen; want, offchoon B en Comp. deeze Wisfelbrieven onder hunnen Naam hebben genomen, en zonder uit te drukken, dat zy in qualiteit van Commisfionairs van A te Marfeille ageerden, zo hebben zy doch des niet te min voor hem het direct Eigendom derzelve verkreegen, daar het volgens de Rechts-Regulen zeker is, dat een Commisfionair van al het geen hy koopt, en ingevolge van zynen last, aan zich laat cedeeren of transporteeren, het direct Eigendom voor zynen Principaal of Lastgeever verkrygt, niet tegenfiaande de in Eigendom verkreegene Zaak op zyn Naam ftaat, en de Cesfie en het Transport gefehied is, zonder dat 'er mentie gemaakt is van zyne qualiteit als Commisfionair, mits dat het op eene andere wyze kan beweezen worden, dat deeze verkryging van Eigendom voor zynen Lastgeever gefehied is , en met intentie, om denzelven tot Eigenaar van het gekogte Effect, te maaken; gelyk zulks ten vollen beweezen wordt door J. Coren, in leven T. Stuk-, E Raad