is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van casus positien, voorstellingen en declaratien, betrekkelyk tot voorvallende omstandigheden in den koophandel [...] binnen deeze stad beoordeeld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 94 )

leggen, zonder dat het zelve, zo min by C in Amfterdam, aan wien het zelve was geadresfeerd, als by D, dewelke door B, in geval van nood, was aangeweezen, ter acceptatie wordt geprefenteerd.

F in Dordrecht, wachtte de ganlche maand Maart ftil uit, en liet het Biljet enkel by C in Amfterdam prefenteeren, en, vermits geen betaaling gefchiedde,protesteeren, en zulks wel door een abuis, een Dag laater dan de respyt dagen liepen. F zendt vervolgens het Biljet met het Protest aan zynen Endosfant E terug, om andere vergoeding te erlangen.

A en B waren intusfchen in het begin van de maand Maart, en C circa half Maart, gefailleerd, E daar en tegen weigert een andere vergoeding van het geprotesteerd Biljet aan den Heer F, om de volgende redenen: i° vermits het bovenftaande Biljet een waare Traittc is, dewelke dus aan C in Amfterdam ter acceptatie , had moeten geprefenteerd worden — a° beroept zich E op de Amfterdamfche Wisfel - Ordonnantie, Art. 3. — 30 vermits de woorden: des Noods aan den Heer D per B, in het Biljet gefchreeven waren, en dus het

zei-