is toegevoegd aan uw favorieten.

Register der resolutien en placaaten van [...] de heeren Staaten van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï02

BR.

BR.

gereed te maaken, den 23 Febr. en 25 Maart 10553.

BRAZYL. Last aan de Gecommitteerden ter Generaliteit, om altyd te protesteeren tegens Refolutien van Haar Hoog Mogenden, waar door HaarEdel Mogenden eenigszints zouden kunnen worden geangageert, indezaaken van Brazyl, den 9 Febr. 1654-

BREBERG. Het verfchanfen en bezetten van de fwarte dyk Brebergenz. iterativelyk gerecommandeert, den . . . 1672 en 19 Maart 1673.

BREKKEN. De Brekken en Petfloot in Dantumadeel te flatten enz.

BREMEN. Acht duizend Ryksdaalders aan de Stad Bremen op intrest, tegens vyf ten honderd te geeven, den 16 Maart 1655.

BREUGEL. Aan de Commis Breügel toegedaan Saufconduit voor een jaar, den 13 May 1676.

BREUKEN. De Breuken ter Admiraliteit te Dokkum voorvallende, geadjudicieerd, voor een derdendeel aan den Aanbrenger, en de twee overige parten ten profyte van 't Land, den 6 Maart 159Ó.

Gearresteerd dat 't aandeel der

Breuken voortfpruite'nde uit de contraventien, omtrent de pachten van de middelen van Jt Gemaal en Beestiaal wordende gepleegd, en ten profyte van den Lande als mede den Pachter komende, te vervallen in 't toekomende aan de refpeftive Pachters van deeze middelen alleen , den 9 Maart 1731.

BREUKEPACHT. Inwilliging van een Breukepacht, den 25 Maart 1636 en 9 Maart 1637.

BRIEL, Placaat houdende verbod dat

niemand eenigen handel of wandel zal mogen houden met de geene die den Briel en Vlisfingen hebben ingenomen, oppcene van de dood en confiscatie van goederen , den 12 May 1572.

BRIEVEN. Commisfie op de Heeren van 't Mindergetal benevens 's Lands Secretaris, om de Post te gaan ontmoeten, en alle de Brieven onder eede van fecretesfe te openen en te examineeren , om door dit middel alle verbodene correspondentie te ontdekken; voorts aan Hun Edel Mogenden rapport te doen, van 't geene tot nadeel van 't Land daar in mogte worden gevonden, den 27 Juny 1672.

BRIEVEN van OCTROOY". Zie OCTROOY.

BRIEVEN van VOORSCHRYVING. Aan Vrouwe Nysten , Brieven van Voorfchryving geaccordeert voor de Regeering der Stad Enkhuizen, om te obtineeren exemptie van ordinaris verponding, den 18 Nov. 1699.

« Auctorifatie op de

Gecommitteerden ter Generaliteit, om van Haar Hoog Mogenden te verzoeken Brieven van Voorfchryving aan de Regeering der Stad Embden, ten fine van overzending van eenen R. S. Baard (geweezen Pachter van Tabak, die op een fchelmfche wyze met s'Lands penningen is doorgegaan) in handen van de Heeren Gedeputeerden, den 30 Nov. 1715.

Brieven van Voo-~

fchryvlng voor 't Collegie ter Admiraliteit in Friesland aan de Heeren Staaten van Holland en Westfriesland, om te continueeren in de jaariykfche betaaling van 30.000 Guldens volgens conventie in den jaare 1726, den 9 Maart 17S6.

BRIE.