Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■34 FL. FO.

FLOREEN-RESTEN. Zie ook DONATIEN, van DYK, en INSOLVENTE LANDEN.

FOKKE JOHANNES. Aan Ds. Fokke Jqhannes boven het tractement van Emeritus , toegedaan een jaarlykfch penfioen van honderd Guldens, den 18 Maart 1643.

FOKKE WYTSES. Zie BROUWERS.

FOKKES. Zie ERINGA.

FOLKERTMARTENS. Aan Folkert Martens geweezen Deurwaarder van de Cloostergoederen , geaccordeerd een tractement van 125 Guldens, tot dat hy weder geavanceerd zal zyn, den 11 Maart 1646.

• Verbod aan de Heeren

Gedeputeerden om eenig Bode of Deurwaarders plaats te vergeeven , voor en al eer Folkert Martens geavanceerd zal wezen, den 10 Maart 1649.

FOLKERT PIETERS. Aan Folkert Pieters afgedaan zekere Akker Pastoryelandvan Surhuifum voor 3 Goudguldens jaarlykfche eeuwige renthe, den 16 Maart 1757.

FONDSEN. Publicatie waar by een ieder verzogt word, om te willen aan de hand geeven zodaanige Fondfen als hy zal meenen te kunnen ftrekken tot remplacement der afgefchafte Pachten, met belofte van eenprasmie van 200 zilveren Ducatons enz., den 11 Febr. 1748.

FONTAINE. Aan Ltsje de la Fontaine geaccordeerd, het tractement van Gereformeerde Lieutenant voor vyf lange maanden en een korte, den 12 Octob. 1700.

FONTEIN. S. J. Fontetn geauctorifeerd om het Veilgeld by provifie in tf vorderen, zoo lange de Directeurs

FO.

rekenfchap zullen hebben gedaan, den 29 Maart 1656.

S. Fontein mede participant

in de pacht van de Tabak May 1721 ingegaan , zyn verzoek ontzegt om gelibereert te zyn van de betaalinge der helfte van 't restant tot 2134 Guldens 8 ftuivers, den 2 Maart 1723.

Zie ook BOETEN.

FONTEINE. Claude Fonteine gemaintineerd in het Lands Drukkerfchap, den 22 Octob. i63ff.

FORCE (LA). Aan eenen la Force Franfch gerefugieerd Brouwer, een zomma van 1000 Guldens geaccordeerd tot bet opzetten van zyneBrouwerye, den 23 Juny 1688.

FORMULIER. Het Formulier van Obiigatien van de Negotiatie van den i4 May en 30 Juny 1767 geapprobeerd, den 22 Febr. 1768.

" Zie ook EED.

FORTERS. Zie MONTEERING.

FORTIFICATIËN. Vertoog van TBaudimont aan Zyn Excellentis en de Heeren Gedeputeerden van de nadere Unie , nopens de Fortificatiën van de Fortresfen Coevorden en Bourtange, benevens de Steden Leeuwarden en Harlingen, den 7 Maart 1580.

Honderd duizend Guldens op te neemen op de Koninglyke Majedeits Domeinen, tot Fortificatie der Steden Leeuwarden, Harlingen, Sneek en Slooten, den 9 Maart 1580.

" De bedeedinge en vifita-

tie der Fortificatiën de Heeren Gedeputeerden omtrokken, en voor Haar Edel Mogenden de Heeren Staaten zeiven gereferveerd , den 23 May 1622.

' Confent in het verbeteren der Fortificatiën van de Schanfen op

Sluiten