Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§C 35 31

die, voorgevende, dat hij, die hem met de macht, welke hij bezat, bekleed had , daartoeniet Hvoegd was geweest, tegen zijns lastgeveii wil en belang handelde? — wat van een leger , 't welk zich tegen zijn eigen Soii' verain verzette, onder voorwendfel, dat hij

een onrechtvaardige!! oorlog voerde-? .

Nu is de Souverain de lasthebber van hen, met welke hij de overeenkomst, om hen te regceren, heeft aangegaan. — Maar dit is het niet, waarop ik thans mijne redeneering zal vestigen.

Het waare onderfcheid, tusfehen den Souverain , die onderneemt de ondergefchikte machten te vernietigen, om de Natie dienst te doen, en den man, die, een volk te hulp komt, 't welk door ftruikroovers onderdrukt wordt is hier in gelegen, i ° Dat de iaatfte alle reden heeft van te vermoeden, dat hij voldoet aan den wil en wensch van dat

volk. Zoo 't zelve niet verlangde ,

dat hij het hielp , zou hij er zekerlijk het recht niet toe hebben. Maar een Souverain jnag de bewilliging der Natie niet onderftelC 2 len:

Sluiten