Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-:C 35 >

de willekeur der menfchen uitgedagt, om den Invloed, die de Zon, in elk gedeelte des jaars, op den akkerbouw- hadt aan te toonen ? en draageo de regden der Astrologie, boven dien, niet da kentekenen van de oude, en in de eerde tyden zeer noodzakelyke dwaaling, dat Zon, Maan en Sterren, even verre vin ons verwyderd zyn: — aangezien men de invloeden der Sterren, niet naar de volftrektc afftanden van onze aarde, maar naar derzei ver fchynbaare ftanden, tegen alle regelen der Natuurkunde aan, in rekening brengt, om de kragt der invloeden te berekenen?

IV,), Maar wat behoeven wy zo zeer ons te bemoeijen, om de onbegaanbaarheid der regelen van de Astrologie, met de beginzelen van eene gezonde Philofophie aan te toonen; — 'er zyn van elders leerftellingen voorhanden, die zeker beweezen, ten minden beter gefondcerd zyn, dan de grondftellingen deezer kunst: indien het waar zy, dat de lotgevallen der verfchillende perfoonen, uit den ftand van den Hemel, by de^ geboorte kunnen opgemaakt worden, moet of de ftand van den Hemel op dien tyd de Oorzaak deezer lotgevallen, of ten minden de Indicatcur of aanwyzer van dezelve zyn, dat is de lotgevallen der menfchen moeten met den loop der Hemellichten in het naauwfte verband ftaan. Maar daar na de loop des Hemels, blykens de waarneemingen van de nieuwfte Sterrekundigen , louter mechanisch is, moet de ontwikkeling onzer daaden, handelwyzen en lotgevallen even zo werktuigelyk afloope*: want zo de voornaamfte gebeurenisfen onzes levens van den ftand der Sterren afhingen, waarom zouden de mindere aanmerkelyke niet even zeer uit dezelve door berekening kunnen gekend worden? wy zouden dus in fchyn een redelyk weezen zyn, dat met eenen zekeren trap van vryheid werkte, maar in de daad , zouden wy door de Planeeten geregeerd worden, geheel lydelvk zyn, en al» een opgewonde uurwerk onzen D ga.

Sluiten