Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DEN R HIJNS T ROOM.

*5

krooning der Keizers gefchiedt, naa welke zij zig, op een van buiten uitgebouwd balcön, aan het talloos op de Markt vergaderd volk, vertoonen; terwijl 'er allerlei vreugdebedrijven, en uitdeelingen van fpijze en drank gedaan worden. Men pleeg weleer bij die gelegenheid op de Markt osfen aan fpecten te braaden en dezelven aan het volk prijs te geeven, als ook wijnvaten op Stellagiè'n geplant te doen uitloopen , en voords geld cn penningen onder het famendringend volk te ftrooijen; doch dit gebruik wordt, wegens de veele ongelukken die daar uit ontftonden, thands naagelaatcn. Daar nu , bij gelegenheid der krooning van een' Keizer, alle de Keurvorsten zig in deze Stad bevinden, hebben zij ook elk een Paleis in dezelve, waarin zij, geduurende den tijd dier plegtigheid , hun intrek neemen; na deze negen Keurvorstelijke Hotels is de Stad ook in zoveele wijken verdeeld, die den naam der Keurvorsten draagen. De zaal, waar de nieuwgekroonde Keizer eet is aanmerkelijk, men vindt 'er de afbeeldfcls van al de Keizers van coenraadI die in 912 Keizer werdt, af„ tot- <-vn i^atu-u « <=<>«, tQ fume„ dqes en- veertig fluks uitmaakende; de oudfle zijn alle na medailles, maar van Keizer karel V af, na het leven gefchilderd; in eene tweede zaal vergaderen de Keurvorsten om de keuze te doen; de wanden dezer zaal zijn met de Rijkstekenen, te weeten de Kroon, de Scepter, Rijksappel en Kruis; het Zwaard, de Keizerlijke Mantel, en dc purperen Muilen befchilderd ; dertig vergaderingen mogen de Keurvorsten houden, om een' Keizer te maaken; cn geduurende dezelve worden zij daaglijks in dit vertrek, waarin ze zo lang, als de Cardinaalen in het Conclave, opgefloten zijn,pragtig onthaald, maar duurt het twisten tot over dendertigflendag, dan verandert hunne fpijze in water en brood, tot zo lang dat de keuze gefchied is; echter nooit hebben de Keurvorsten dat gerecht afgewagt. JNaa de krooning eet de Keizer plegtig en in 't openbaar in de eerst genoemde 'groote zaal; bij die gelegenheid zit hij alleen aan eene tafel, en wordt uit goud bediend; de Keurvorsten zitten mede elk aan een bijzondere tafel, en worden uit hunne eigen keuken bediend; achter elke dezer tafels, ftaat een groot Bufet, met tafelgereedfchap, liet een pragtiger dan het ander; wijl elk Keurvorst daar mede uitmunten wil; meest al zijn die Bufets voorzien van masfief zilveren vaten; fommige hebben die op een moderne wijze, en na den nieuwften fmaak gewerkt; andere weder zeer oude, die om hunne oudheid dierbaar en kostelijk zijn. Ook wordt hier de beruchte Gouden Bul bewaard, welke ^ D de

Sluiten