Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

& L B R I E F

Het is deze afkeer van alle nieuwigheden die verhinderd heeft , dat men zig op het Obfervatorium van Pekin niet bediende van Verrckykers, voor de voorwerpen die aan het bloote oog ontfnappen, cn van flingei% uurwerken, om den tyd nauwkeurig te bepaalen. Des Keizers Palcis is daar wél van voorzien, zy zyn door de bekwaamfte werklieden van Europa vervaardigd. De Chi^ neezen maaken dezelve zeer behendig en zeer nauwkeurig na ; het gebruik daar van zou derhalven ligtelyk algemeen kunnen wor-. den; maar die Verrckykers en Uurwerken bly ven in de kabinetten van het Palcis, zonder naaryvcr te verwekken , gelyk de Porceleinc Poppen , welke de Chineefen ons daar voor te rug zenden, op onze Schoorfteenen bly ven, zonder dat onze beroemde Beeldhouwers in bekooring komen, om dezelve na te maaken. De Keizer cang-hi heeft de Starrekundige Tafels laten hervormen , en een gedeelte dier fchoone Inftrumenten op het Obfervatorium doen brengen ; maar hy heeft evenwel zyne Wiskundigen niet belast daar gebruik van te maaken (a).

De Schepen van China zyn flegt gemaakt, en, fchoon de Chineefen hunne verwondering niet kunnen weigeren aan die , waarmede de Europeaanen tot hen komen, fchynen egter hunne Timmerlieden geheel verbaasd , wanneer men hen voorftelt dezelve na te volgen ; zy zeggen dat het maakzcl

hun-

(s) lettr. Edif. Tom. XXI. pag. 95<

Sluiten