is toegevoegd aan uw favorieten.

Lofreden op Henrik Albert Schultens.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U AANTEKENINGEN.

moris efl: laudare accepta munera. Equidem pro eo, quem profiteor, animi candore , vere dico, quod fentio, &, fi laudare nequeo, tacere malo, quara laudem mentiri. Tu igitur mihi crede, fincere affirmanti, quidquid a te proficifcitur, praclarum efle, & ad Philologia; facra» incrementa egregie comparatum. Atque idem judicium cum ab alils, me Ion ge peritioribus, veluti a schrobder o nofiro, viro omnium principe, experiaris, quidni profers tuam doétrinam in ampliora fpatia? Nam libelli ifti Academici neque in multorum, prafertim exterorum, jnanus veniunr, neque habent fere auftoritatis opinionem. Qijam vellem, multi ex veftratibus, qui, dum boni interpretes, & praclari Critici videri volunt, miram produnt ipfius adeo Grammatices infcitiam, a te difcerent modeftiores efle, & viciflim in te transfunderent aliquid de fua fcribendi fiducia, & sroAoypaCftej ftudio. Atque eandem ego modeftia: reprehenfionem arnoldo meo paratam

habeo. Profefto, prater vos ambo, novi neminem in

Germania, cujus Exegetici & Critici labores , ftabiliore fundameuto innixi, Hebraicis literis magis profint. Ridebis forte , fed condonabis, in alberti schultensii nepote , ardentius schultensianismi tuendi ftudium; largieris tarnen ,'vanum efle atque irritum interpretandi laborem , nifi hinc inchoëtur; & mecum dolebis, tam paucos efle, qui hanc viam incant. Sed nimirum afpera efl ac falebrofa, qualia funt deferta Arabia? loca. Et, fi diu elaboraveris , crefcunt identidem difRcultates &c molefiias. Trita illa via, per quam audacler iucedas, &, quidquid impediat, enfe critico amoveas , jucundior eft, & citius fert ad mirificam eruditionis ofteutadonem &c." En aan

WHI»