is toegevoegd aan uw favorieten.

Ziel der schriften van Lutherus. Of Uittrekzel uit zijne werken. Tot kennis van zijne leere.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 UITLEGGING DER H. SCHRIFT, zeiven fchriftlijken zin noemt, om dat Pa flus den letterlijken geheel anders uitlegt dan zij. Zij doenbeter, die hem den grammatikalen historifchcn zin noemen. En het zou best zijn, dat men denzelven den zin der tongen of der fpraaken noemde. AnU woord op eMsers Boek, enz. 1520,

Wie heeft van een zeldzaamercn en wonderlijker' zin ooit meer gehoord ? En daar over fpotten de Jooden met deeze nieuwe hebreeuwfche fpraakkundi? gen, omdat zij hen overreden willen, dat men de H. Schrift niet anders kan verftaan , dan door de grammatica en de nauwkeurige kennis der punkten. —

Maar zeg mij eens, waar is ooit een taal geweest, welke men uit de grammatiek recht en goed heeft leeren fpreeken. Is het niet.waar, dat zelfs die taaien, die de nauwkeurigfte en zekerfte regelen hebben, gelijk delatijnfche en griekfche taaien, veeleer door oeflening en gewoonte, dan uit de regelen geleerd worden? Is het dan niet zeer wanvoeglijk, dat men in de heilige taal, waar in van godgeleerde en geesthjke zaaken gefproken wordt, den rechtfchapenen en eigenlijken zin derzelven vaaren laat, cn denzelven uit de grammatica uitpluizen wil? Nu doen zulks overal bijna de Rabbijnen en hunne leerlingen. — Om dat zij daar op meest zien, en overal nauwkeurig acht willen liaan op de woordgronding of Etymologie, en de eigenfehappen der woorden , geraaken zij deswegen in wonderlijke verbeeldingen. — Zulk eene ongefchikte uitlegging kemt uit de haatlijke regels der let;e;kurdigen ,

daar