is toegevoegd aan uw favorieten.

Ziel der schriften van Lutherus. Of Uittrekzel uit zijne werken. Tot kennis van zijne leere.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KENNIS E N DAAD.

Ik heb dikwijls gezegd,, gat het Kristelijkkeven fceftaat in .weeilukken. Wanneer men van het geloof predikt, moet mm toezien, dat men het allerzuiverst predikt; want Hij kan niet dulden, óé men 'er iets inmenge. Maar de liefde kan veele dingen verdraagen. Derhalven is "er een groot onderfcheid tusfehen. de leer cn. het leeven. Met de leer mag men niet fchertzen, zij moet zuiver en recht blijven; maar omtrent het leeven handelen vrij zoo geftreng niet. Gelijk men ook. in. het Euangelie ziet, dat Kristus geduld heeft met zijne jongeren, en het door dq vingeren ziet, fchoon; zij grovelijk ftruikekn. Somwijlen beftraft hij hen evenwel ook,, en zegt: dit is niet recht. Dit is leer. Maarniet de Farizeeuwen en hukhelaaren oeffendc hij nooit geduld. Want het betreft niet het leeven, maar de leer. Wanneer die zuiver blijft, kan men aller-, lei onvolmaakt leeven en zwakheden draagen; in ?oo verre dat men aan de leere vasthoudt cn bek ent, dat het leeven anders zijn moest. Maar waar de leer vervalscht wordt, kan men ook het keven niet meer te recht helpen. Predikatie over 't eerjic iku-k Van mozes, Hoofdft. IX. ,1527..

Hier moeten wij ons benaartligen,. dat wij die twee keringen, zeer wel van elkander onderfchei-. den: de eene, die de hoofdzaaken leert, om het. geweeten in den geest voor God te bellieren; de aid.re, d;e van uiterlijke dingen, of goede werken F $ kcc.