Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 23 )

en Party daar van Copye laaten, op poene dat anders de Brieven zullen worden gereje&eerd, zullende wyders voort geprocedeerd worden, zo als in andere zaaken.

ART LXIX.

In Cas van Wisfel, zal de houder van een Wisfelbrief, die van non Acceptatie en non Betaaling is geprotesteerd en met don Trek. ker, of endosfant, over het Rembours van denzelve met kan verdaan, aan den Hove, en by non Sesfie aan den Heer Gouverneur prefenteeren Request, om geadmitteerd te worden, om by Parate Executie tot bekooming van den Inhoud van zodanige Wisfel met hervvisfel tot 25 per Cento, en de Kosten by arreft op de goederen Van denzelven Trekker of Endosfant te procedeeren , en zal den Suppliant na verhoor van deszelvs partydaar toe worden geadmitteerd welk appoinftement echter niet zalmogen werden ter Executie eeleed, dannahetafloopenderEerfteSesfie van den Hove, welke ge. houden zal worden, nadiegeduurende welke het appoinaementis worden geflagen, zullende de appoinftementen by den Heer Gouverneur Generaalt*>y non Sesfie, in dat Cas gegeeven, verftaan worden, te behooren tot de jongft afgeloopene Sesfie, op dezelve wyze, als hierna, ART XCI11, met betrekking tot net Executeeien der Sententien, zal worden gezegd; ten zy den laatftgemelde zodanige redenen konde allegueeren, waarom wierd verftaan de zaake met van die Liquiditeit te zyn, om aan den houder Parate Executie te moeten worden verleend, in welke gevallen de Suppliant zal worden geordonneerd, ordinaire modo te Procedeeren.

ART.. LXX.

Maar de Suppliant geadmitteerd zynde, om by Arreft op de Goederen van zodanige trekker of Endosfant te Procedeeren, en de tyd. na welke de Suppliant zyn bekomen appoinftement, om by Parate Executie teProcedeeren, ingevolge het voorgaandeArticul, zal mogen ter Executie leggen, verfcheenen zynde, zullende de goederen zo roerende als onroerende, direft in arreft mogen genomen worden

Sluiten