Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 30 )

fhen wel graag zou gedaan hebben, zoo dat alles

Wat daar nu voorder over gezeid of gelchreeven Worut, niet anders ais enkele kwaadaardigheid zyn kan, want onkunde kan 't niet meer zyn, om dat alles zoo ouideJyk opgeloft, en de eer vanZ. H. zoo ontegenzrggelyk Verdeedigt is. Maar zoo als ik gezeif. heb , Vrinden , men zoekt de Prins maar zwart te mat ken, al is men overtuigd by zyn zeiven dat hy niet als eer en liefde verdiend, is dat nietGo 'loos, en moeten alle braave Burgers daar geen afgryzen van hebben, en de Piins de hand boven 't hoofd houden en hem befchermen teegen zyne vyanden. 'Zoo zie ik met plaifier dat ons Zeevaarend Volk het begrypt, en zoo begrypen het ook alle de Officieren, die het beft in ftaat zyn van over die zaken te oordeelen. En als er een Matroos was, die anders fprak of docht, ben ik verzeekert dat hy ten eerften al de geneegentheid van zyn Captein kwyt zou zyn. en dat men hem wel ter deeg nagaan zou en het oog op hem houden, als op een fkcht en gevaarlyk fubje6t. Maar zoo veel te meer hebben wy nodig om zulke braave luy , als deeze man is, in .onzen Dienft te houden, en daarom als jeiui nu nog uw disput aan my wilt verblyven, dan zal ik je nog Wat zeggen. Wat zegje, Meisje ?

Kaatje. Ja wel, Myn Heer, ik ben ermee te vreedes zoo als Myn Heer het uitwyft.

Patriot. Wel nu Vrinden, dan zal Jan blyven dienen, , zoo lang als hy luft heeft en gezond blyft, mits èeift. tróuwen', dat blyft zoo. En dan zal ik je

zeg-

Sluiten