Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 25 >

Dit Jaar zal het Gros der Belaageren en Ondermyneren van de wettige Staatsgefteldheid, der onder °3 Cancer , of den Kreeft, geleegene Republiek, derwyze gelukkig in derzelver onderneemingen zyn, dat het reeds by het begin van het zeiven, naamencly k eenige weinige daagen, na dat de Zon, op den oden January, des avonds ten 11 en een half uur, in Zabbabola, of de tweede byster van Capricornus, of den Steenbok, zal gegaan zyn, de twee Eilanden Esfequebeco en Demerary, in onzen eerften Brief over het Jaar 1781 voorfpelt, als door de Albionners zullende verooverd worden, zal herneemen; doch hoe het met het weedergeeven daar van, aan derzelver rechte en wettige Eigenaaren zal gaan, zullen wy veellicht in onze verdere Sterrenvoorzegkuudige nafpooringen, tot nadeel der Republyk der Vereenigde Nederlanden, onder ss Cancer, of den Kreeft, ontdekken ,* vervolgens zal kort daar op, te weeten, op eenen dag en onder de opperheerfching van © Sol, of de Zon, wanneer deeze Planeet op den3often January, des morgens ten half zeeven uuren, in Zadalachia, of de eerfte byfterre van s~ Aquarius, of den Waterman, zat zyn getreeden, het geheele Eiland, op de ^ofte Graad der Noorderbreedte, door het overgaan van deszelfs fterkte, door hunne Geallieerden worden veroverd en ingenoomen, en wanneer de Zon, op den gden February, des morgens om 10 uuren, in Fomahantia, of de tweede byfter van dit Heemelteeken zal getreeden weezen, zul'en zy op eenen dag, en onder het opperbewind van Mercurius , nog een ander Eiland, alwaar men misfchien den Heiligen Christqffd vereert, inneemen; terwyl zy aanhoudend, onder alledeeze overwinningen en zeegepraalen,waar door zy zich verryken, hunne poogingen, om eenmaal ook iets onder Cancer 25, of den Kreeft, te bezitten, zien gelukken, en alles wat door hun ondernoomen word, als zoo veele bedryven van waare Vrienden van het inmiddels zuchtend Gemeenebest, waar in de beste en bedreevenfte onbedorvenen, yderen naderenden dag met droefheid te gemoet zien, zien befchouwen: zoo dat het hen, wanneer de Zon, den 3iftenMaart, des avonds teno*uur, in Almacha, of de eerfte byfter van V Aries, of den Ram, zal zyn getreeden, op eenen dag, en onder de Opperregeering van $ Mars,

D of

Sluiten