Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<• 32 >

nu doet, kan gedraagen, en eens zynen Oorlogsznchngen aart uitfchudden, om niet dan Vreede, eensgezindheid en vriendfchao te ademen, en de doorzichtigfte Lieden niet weinig achterdocht, omtrent dit zyn gedrag .opvatten, als te wel weetende, dat het alles geen Goud is wat 'er blinkt.

En dat men ten dien tyde, niet zonder reede, deeze zyne vreedegezindheid , welke hv in deeze zyne bedryven doet doorftraalen, kan en mag wantrouwen, zal daar uit af te leiden weezen, om dat, terwyl hy de Leeuw en den Albionner, met den anderen , aanvangelyk bevreedigt, en voor het Oor van ganfch Europa niet dan Vreede kraait, in de Republyk des Leeuws echter alle kuiperyen voordduurendeblyven aanhouden, en de verdeeldheid en Vorsten haat, hand over hand toeneemen, zoo dat het fchynd dat de Vreedepreekende Haan , hier in den boezem van hem, die hy uitterlyk bevreedigt, niet dan oproer kraait, en meer dan ooit van voorneemens is, zynegefmeede ontwerpen ten uitvoer te brengen, zoo dra het hem alleenlyk mooge gelukken, het Vorstelyk Hu;s en bewind , als den voornaamften, en eerften Jleen des Aanftoots, uit den weg te ruimen; want, waare zyne Vreêgezindheid oprecht, dan behoorde zyne bedoelingen, even zeer en even fterk te weezen, de rust vanbinnen, voor de geenen dien hy de Vreede van buiten verzorgde, te bewerken; maarniet, zoo als het gemeene fpreekwoord zegt, de Kat in de Kelder te metfelen, om naderhand het genoegen te hebben van te moogen zien, dat de Geneezenen, wien het fenyn nog aan de hartader knaagt, by tyds vervolg, nog doodelyker en gevaarlyker krank word dan te vooren, en dit zal, ten opzichten van den Leeuw, plaas hebben; want

Deeze wel eer dappere en onverfchrokke Koning der Dieren, zal van langzaamerhand, in dien tyd, zwak en ylhoofdig worden, en geen wonder, want het zal inzonderheid in dit en de vier a vyf volgende Jaaren weezen, dat men zyn hoofd, van de zyde der Regeerderen van zynen vryen Tuin, met zulk eeneontzachlyke meenigte, Aanteekeningen, Nota's, Contra-Aanteekeningen, Declaratoirs, Berichten, Requesten, en dergelyken, zal warm maaken,dat het aime Dier niet zal

weeten

Sluiten