is toegevoegd aan uw favorieten.

Aan de leezers van myn Uitlegkundig woordenboek van de schriften des N. Verbonds.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pand. paradijs.

447

*t Geen ons op het denkbeeld „ der aan„ ftaande hemelfche gelukzaligheid" brengt, is het bijvoegfel, bij Hem (Jezus Christus) weggelegd, doch zulks ftaat niet in den Grondtekst, vveshalven men deeze woorden, in hunnen famenhang, aldus kan verklaaren. Schoon ik om de prediking der Evangelie„ leer aan veele vervolgingen ben blootge„ fteld, zo behoud ik echter goeden moed ; „ want ik weet, in wien ik geloofd heb, „ en ben verzekerd, dat diezelve in ftaat is, „ mij in deeze mijne Apostolifche Bediening „ te befchermen tot den dag mijner ontbin„ ding (tot genen dag).'-

PARADIJS, Luk. XXIII. 43. 2 Kor. XIL 4. Volgens de aanmerking der Taalkundigen is het een Perfisch woord, betekenende een Hof. Van hier is „ de Hof, waarin, volgens „ het verhaal van Mozes, het eerfte paar „ menfchen hun verblijf hieldt," met deezen naam, als bij uitneemendheid, benoemd. Dewijl nu dit verblijf der eerfte ftamöuderen befchreeven wordt als eene zeer aangenaame en verkwikkelijke plaats, hebben de "jooden, naderhand, het verblijf der afgefcheidene godvrugtige zielen na den dood, het Hof van Eden, of het Paradijs, beginnen te noemen. Zie j. g. herder, Geest der Hebreeuwfche Poezij. Eerfte Stuk, Zesde Zamenfpraak. — Van hier zijn, gedraagen worden in Abrahams fchoot (Luk. XVI. 22.); met Abraham, haak en jakob aanzitten (Matth. VIII. 11.V; in het Paradijs zijn, alle uitdrukkingen van dezelfde betekenis, en fchilderijen der aanftaande gelukzaligheid. Zie bij abraham.

Ff 2 PLR-