is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen en verhandelingen, ter verdeediging van den christelijken euangelischen godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I02 >

jesus in de weereld is gekoomen , om zondaaren zalig te maaken , en om zich een eigen volk te reinigen , dat ijverig is in goede werken , en dat deeze genade ook U, arme en doemfchukhge zondaaren ! nabij gebragt wordt door het Euangelie. Gij belijdt die dingen als waarheid , en, dewijl God zich aan niemand onbetuigd laat, en uw hart, van zijnentwegen, dikwils tot U fprak, geheugen U zeeker nog wel de tijden en de Honden , dat gij, getroffen door de kracht dier waarheid , uw ongeluk gezien hebt, de noodzaakelijkheid van eenen Zaligmaaker voor U erkend , en vlugtige voorneemens opgevat , om den dienst der weereld te verlaaten , en dien van jEsuste verkiezen , vlugtige wenfchen gevormd : „ Mijne „ ziele fterve den dood der oprechten!" Arm zondaar ! wat hebt gij nu gedaan ? Gij hebt die item van God in U gefmoord , gij hebt de beginzelen der opwekking , en het goede zaad des woords in U , verflikt; uit liefde tot de zonde, tot verwilderende uitfpanningen en verftrooijingen , of misfchien enkel uit vreeze voor een weinig fchimps, en uit kleinmoedigheid onder den grimlach der ligtzinnigheid, hebt gij uwe indrukken verzondigd , en zijt zoo fiecht gebleeven als gij waart, of misfchien nog erger geworden. — Mag ik nu wel uw Vriend blijven , U de waarheid zeggende ? — Antwoord dan eens voor Cod : Gelooft gij nog , dat jesus groot is ? belijdt gij nog , dat in zijnen naam gepredikt wordt zoo wel bekeering als vergeeving der zonden? Kent gij het verband tusfchen de leeringen van het Euangelie niet ? Alles is vrije genade, maar de genade eischt dankbaarheid; de verzoening onzer zonden is in het bloed van jesus, maar zijne liefde dringt, om, gelijk Hij opgewekt is tot