Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 29 )

maatfchappij, en, om aanhang te vinden zonder tegels ftand, geeft men dien gewijdcn naam aan een zaamenftelzel van eigen vinding, waar in niets bijna van den

echten geest des Christendoms behouden blijft.

En wee den braaven, den zelf - veiioogenden, die het waagen durft, voor de leer der vaderen en voor den invloed te fpreeken, die het Euangelie hebben moet op alle de betrekkingen des menfchen ! Schimp en befpotl tmg zal zijn loon zijn, cn, zoo de befchaafdhcid der tijden al met verdrukt tot de banden toe, zal men echter (waar men 'er het vermoogen toe heeft) hem ze^en gelijk am azia tot amos: „Gaaheenen, Zien der' „eet elders brood en profeteer aldaar, maar alhier zult „gij met profetecren. (a)"—

Dan, wat vervolging, wat misvorming ook immer piaatshadt, of ooit plaats hebben zal, deeze waarheid zal immer pal ftaarr: „het Euangelie zal vrijen Joop „nebben in oe weereld en in de harten, en het woord „ Lrods is met gebonden."

a) Van den throon zijner heerlijkheid regeerde de verheerlijkte Middelaar, en het woord GodAvies ■ al knarsietande cajafas en annas met heel 'het Hoogepnefterlijk geflaeht, (O toch waren 'er veelt duizenden yanjoodenjk geloofden<(c). - Hoe oproert de Jooden fchreeuwden; hoe gemaklijk zich de heidenen te Lijf ren, te Derben, te Corinthen, te Efezen en elders, heten opzetten; hoe zwak de Stadhouders, hoe onmenfehehjk nero was, de deure des woords bleef overal geopend.- Onder alle de laatere veivolginoen groeide vast het Christendom, en tertüuVan durfde, m zijne Verdeediging y00r de Christenen, 'er

zich

(a) amos viï: 12. 13. (6 ) Hand. iv: 6. (s) Hand. xxi: 20.

Sluiten