is toegevoegd aan uw favorieten.

Aan mijne medeburgers, ter gelegenheid van de tweede verjaaring der blijde omkeering van zaaken in het lieve vaderland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(h)

deelen een gewigtig deel mijner bediening te verzuimen , zo ik naliet u te toonen , dat' het Christendom zonder Burgerdeugd onbeftaanbaar is, cn op dezen dag der blijdlchap u niet

haftrekken: „ Paulus fchrijft aan Titus: Vermaan ben, dat zij de Overheden en de Magten onderdanig zi n, dat , zij bun gehoorzaam zijn. Titus was een Leeraar, een " kerkelijk Perfoon, dos moet een Kerkelijke zeer zeker " gehoorzaamheid aan de Regenten prediken, of Paulü* " heeft aan Titus een verkeerden last gegeéven, of de be" diening van het Euangelie moet tegenwoordig een ander " werk zijn, dan in den tijd van Titüs. — Getrouwheid l', en gehoorzaamheid aan de wettige Regeering is geen " Staatszaak, maar een pllgt van het Euangelie, en bet ft een groote tak der Christelijke heiligheid, dat een ieder " zich (lil en vreedzaam en gehoorzaam gedraage onder de " Regeering, waar onder bij leeft, en dat niet alleen om " derftfaffèn, maar ook om der Confcientien wille. — liet " moet dus een Leeraar niet alleen Vrij ikan, maar het is. " ziin pli"t alle onderdaanen aan te maanen, getrouw te " ziin aankunnen Vorst, vreedzaam te leeven onder de Re" eeerïng en aan alle wetten, die door regrmaatig gezag eemaakt zijn , te eehoorzaamen , en geene Beroerten on" der het gemeen te verwekken. - En dit is geen partij" fehip voeden: het is partijfcffip aanhang te maaken om " devutgeftelde Regeering en Wetten te verdelgen, zoo.

dat een Leeraar, door gehoorzaamheid en onderwerping " ie prediken zich niet aan eene partij overgeeft, maar ter " gen alle panijlchappen aankant, want het is zijn werk aan. *' de zijde te zijn der Regeering. zoo a's die door de Wec" ten is vastgefteld, en zich met zoo veel ijvet, als hem " moegelijk is, doormiddelen met zijn Ampt overeenkoom" aig ' te kanten tegen al wie dezelve heimelijk zou willen " ondermijnen of openlijk aanvallen." - Ziet dit alles bree, der uitgewerkt door J. &BAaï, PreJitaUe» , /» Ueet,