Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 3i X

Sephs leeftijd. In zijn tijd fchijnt, het altijd wijsgeerig, Egijpten nog veel van den zuiverer Godsdienst der Nocichiten behouden te hebben; en gefield ook, dat zijn Leer en Voorbeeld, door den invloed der Pricftcren, in dit vak, over het algemeen , weinig hcbbe kunnen voorderen , eevenwel zal hij gewis zijn talrijk gezin, zijne vrienden, en afhangelingen, bevolen hebben, dat zij den weg des Hecren hielden, cn , dewijl het Aanzienlijken nooit ontbreekt aan vleijers en gunstbcjagers, zal zeeker het getal der belijders van den God van Abraham , onder zijne regeering, groot geweest zijn in Egijpten. Althands, Hij zelve, die in zijne jeugd door de indrukken Gods wederhouden was van zondigen, hadt die in rijperen leeftijd niet verloorcn : te midden van al zijne grootheid, heeft hij ernst en moed, om openlijk te betuigen : ik vreeze God(ü): met welk een leevendig gevoel erkent hij in alles het beftuur eener regeerende Voorzienigheid ! God heeft mij voor uw aangezicht gezonden, gij hebt mij herwaards niet gezonden, maar God zelve, die mij tot Phara ö's vader gefield heeft; gijlieden wel hebt kwaad legen mij gedacht, doch God heeft het ten goede gedacht (fr). Hoe fterk zullen deeze indrukken vermeerderd zijn door de teegenwoordighcid, en vooral, door het fterf bed, van zijnen godvruchtigen vader, tot dat hij zelve, hoog bejaard , fterf in een vol vertrouwen op de belofte aan Abraham gefchied, God zal U gewisfclijk bezoeken; hoort P au lus van hem getuigen : Door het geloof heeft Joseph, flervende, gemeld van den uitgang der kinderen Jfraèls, en heeft bevel gegceven van zijn gebeente (c).

d. En

Cf) Gen. 42: vs. iS. ~OÓ Gen. 45: vs. 5, 7, 8. en 53: vs. 23. 00 Hebr. 11 : vs. 22.

Sluiten