Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c ER 2edekunde

3

der anderen zuure komkommers met zeer veel graagte orberden , vroeg Mevrouw weeklino op eenen benaauwden toon, of dit niet nadeelig voor hen was? Zy dacht, dat haare Kinderen zouden moeten fterven, indien, zy Hechts een klein fchyfje zouden gé. bruiken van eene kost, welke zo moeijelyk te verteeren was, Zy verwonderde zich nog meer, toen.zy zag, dat oeontes Zoontje ka rel een glas koud bier uitdronk. Zy beftrafte hem zelfs deswegen, en zeide, dat hy in 't vervolg zyn glas op den haart zetten, en het bier warm maaken moest, of dat hy anders aan 't hoesten zou geraaken.

Toen de maaltyd geëindigd was, nam oront met zyne kinderen affcheid, en liet hen, t'huis komende, naar gewoonte in hunne koude bedden gaan.

Des morgens kwamen zy hem frisch. en vrolyk te gemoet fpringen, als jonge harten. Hunne wangen bloeiden, gelyk roozen, en uit hunne oogen fchitterde een jeugdig vuur.

„ O, zeide de Vader, hoe verheug ik i, my, dat ik zulke gezonde en frisfche..kin» „ deren heb! Hoe leed zoude 't my doen, A z » wan-

Sluiten