Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36 GRONDBEGINSELS»

hy thans nog niet voor de waereld van nut kon zyn, hy zich echter door naarftig fludeeren voor het toekomende daartoe bekwaam maakte. Maar dit voldeed dun edelen Jongeling niet, hy wilde ook in den tusfchen tyd, tot dat hy door het ftudeeren bekwaam was geworden , ieeds door een of ander handwerk nuttig zyn. Zo dra hy t'huis kWam, verhaalde hy zynen vader alles, wat hy gezieri, en daarby ook dat geene het welk hem bedroefd had, met een vriendelyk verzoek, om hem in zyne uuren van uitfpanning eenig handwerk te laaten leeren. De Vader onderzocht de bedoelingen van zynen zoon, en dewyl by dezelven goed keurde, maakte hy geene zwaarigheid, om aan zyn verzoek te voldoen, en liet het ook aan hem over, welk handwerk hy verkoos te leeren. De keuze van den zoon viel op het draaijen, en hy bragt het binnen eenen korten tyd ook zo verre, dat hy dè fraaifte en nuttigde zaaken maakte, welke hy zich niet fchaamde te verkoopen , en welke met de grootfte toejuiching gekocht wierden. Het geld, 't welk hy daarvoor ontving , deed hy in eene byzpndere kas, welke by van tyd tot tyd ver-

deel-

Sluiten