is toegevoegd aan uw favorieten.

Christocratie of de heerlijkheid van Jesus Christus [...] schriftuurlijk nagespoord in twee gesprekken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Jefus Christus als Middelaar. 49

prefenteerd of vertegenwoordigt worden. —■ Als ik in ncdrigheid mijne gedagten mag voordellen, dan leide ik dezelve dus. — 'l'oen —

naar onze wijze van fpreeken, het Verbond

der Verlosfing zijn volle beflag had ;- en de Middelaar de bedingen daar van had ingeftemd, ontving hij ook van den Vader in die hoedaanigheid dc aan hem befproken Middelaars heerlijkheid, hij wierdt van dat oogenblik af, — dat ik zoo fpreeken mag, —gerechtigd verklaard, en ingehuldigd tot zijnen heerlijk bedongen loon : van hier die taal, Psalm II: 8. Eïscht van mij, en ik zal de Heidenen geven tot uw erfdeel, ende de einden der aarde tot uwe bezittinge. Immers onder de beloften hem gedaan, was, dat hij de Heer, eigenaar en erfgenaam der geheele weereld zijn zoude Heb 1: 2. Nademaal nu

God de Vader door zijnen eeuwigen Zoon,

volgens dc wijze van hun beftaan, en werken in t Godlijk Wezen , — de weereld gefchaapen heeft, en hij nu tevens het charaéter van Middelaar bekleedde, behoorde het tot zijne heerlijkheid , om ook in dat characler de Schepper der weereld te zijn, opdat, zoo dra zijne menfchelijke natuur belïond, of aanwezen had,zij deelen konde in de heerlijkheid van den Perfoon, die de Schepper en Heer van alles was. Kort en fraai is de uitbreiding van een' Engelsch Godgeleerden david dickson, over Col 1:16". zeggende: „ Christus is de uitwerkende oorzaak, „ of de Schepper van al het gefchaapen; want „ door hem wierden alle dingen gefchaapen. ,, De Apostel breid dit uit door een dricvou-

„ wigc verdeeling van de fchepze'.en,

„ waar uit de heerlijkheid van Christus blijkbaar ,, was , als die alles gefchaapen had, Voords D „ zegt